Voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u de volgende voorwaarden en bepalingen, zonder beperking of kwalificatie.

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierin opgenomen tekst en afbeeldingen en hun rangschikking eigendom van Neeyamo. Alle handelsmerken die op deze website worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of ander eigendomsbelang van Neeyamo of een derde partij. Deze site en de inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, audio, video, html-code, knoppen en tekst, mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd in op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neeyamo.

De informatie op deze site is gratis en alleen voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele servicerelatie tussen u en Neeyamo. Links op deze site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Neeyamo worden beheerd. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites en Neeyamo neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of diensten. Een link naar een andere site of dienst is geen goedkeuring van die site of dienst. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze site, of enige site of dienst waarnaar door deze site wordt gelinkt, is op eigen risico.

Deze site en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en Neeyamo geeft geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot deze site of enige site of dienst die via deze site toegankelijk is. Neeyamo wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Neeyamo is in geen geval aansprakelijk jegens enige partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolg- of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens) zonder rekening te houden met de vorm van actie en hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze site, enige inhoud op of toegankelijk via deze site of enige siteservice die is gekoppeld aan, of enige kopie, weergave, of het gebruik ervan.

Neeyamo host deze site in de VS. Als u een juridische procedure tegen Neeyamo probeert aan te spannen, erkent u uitdrukkelijk dat Neeyamo vrij is om de jurisdictie van onze voorkeur te kiezen waar een dergelijke actie tegen ons kan worden gehouden.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze site bezoekt en u stemt ermee in dat u de informatie op deze site niet zult openen of gebruiken in strijd met dergelijke wetten. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, wordt alle informatie die u via deze site verstrekt, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. U verklaart dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke informatie in te dienen en stemt ermee in dat u geen informatie zult verstrekken tenzij u wettelijk gerechtigd bent om dit te doen. Vanwege het open karakter van internet raden we u aan geen informatie te verstrekken die u als vertrouwelijk beschouwt.

Neeyamo accepteert geen ongeautoriseerde inzendingen van ideeën buiten gevestigde zakelijke relaties. Daarom verzoeken wij u om via deze website geen ongeautoriseerde inzendingen van ideeën aan Neeyamo te communiceren. Alle ideeën die aan Neeyamo worden bekendgemaakt buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie zijn niet vertrouwelijk en daarom mag Neeyamo soortgelijke ideeën ontwikkelen, gebruiken en vrijelijk bekendmaken of publiceren zonder u daarvoor te compenseren of verantwoording aan u af te leggen. Door een idee of andere gedetailleerde inzending via deze website in te dienen bij Neeyamo, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van dit vermelde beleid.