Privacybeleid

Overzicht

Bedankt voor uw bezoek aan www.neeyamo.com .

Dit privacybeleid vertelt u hoe Neeyamo Enterprise Solution Private Limited zich sterk inzet voor de bescherming van de persoonlijke informatie.

Dit privacybeleid (samen hierna te noemen "Privacyverklaring") beschrijft hoe Neeyamo de persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU ("AVG") en algemeen aanvaarde privacyprincipes en geeft verder informatie over de gegevensprivacyrechten van individuen .

Lees dit privacybeleid voordat u de site gebruikt of persoonlijke informatie indient. Door deze website te gebruiken, accepteert u de praktijken van Neeyamo die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Neeyamo, wij, onze of ons” in deze Privacyverklaring betekent en omvat Neeyamo Enterprise Solution Private Limited en al haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. "U of uw" betekent en omvat bezoekers van deze website voor welk doel dan ook, elke persoon die gerelateerd is aan/geassocieerd is met de klanten/verkopers/onderaannemers van Neeyamo en alle personen die toegang hebben tot onze applicaties.

"Persoonlijke informatie" betekent en omvat alle informatie die verband houdt met en/of helpt bij het identificeren van een persoon (naam, werknemers-ID, e-mail, telefoonnummer, nationale identificatiecode of andere informatie die nodig is om contact op te nemen met de betrokkenen en eventuele relatie-informatie die ons helpt bij het leveren van diensten zoals overeengekomen onder een contract, geslacht, ras, medische informatie, financiële informatie, handicapstatus/graad van de betrokkene, alle andere indien nodig voor het leveren van diensten zoals overeengekomen in het contract).

Serieus over beveiliging

In overeenstemming met de verantwoordelijkheid voor het omgaan met de persoonlijke informatie, hebben we een robuust raamwerk van beleid en procedures om informatiebeveiliging, gegevensbescherming en privacy te omvatten. We hebben internationaal geaccepteerde informatiebeveiligingsnormen aangenomen en strikt in praktijk gebracht en we zijn gecertificeerd voor het voldoen aan ISO 27001:2013, gecertificeerd voor het voldoen aan SSAE 18/ISAE3402-normen van het interne controlekader en verder voldoen we aan het EU-VS-privacyschildkader .

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, zoals achtergrondverificatie, salarisadministratie, HR-gerelateerde diensten en technologieën, waar er een wettelijke basis en/of legitieme reden is, met uw vereiste toestemmingen, zowel direct als indirect;

 • om de met u overeengekomen dienst(en) te leveren via commerciële contracten,
 • het beheren van uw account binnen onze applicaties,
 • om uw identiteit te verifiëren of om enige andere authenticatie uit te voeren die we nodig hebben om dienst(en) te verlenen,
 • om uw persoonlijke profiel te onderhouden,
 • om u de door u gevraagde diensten te verlenen, inclusief het verwerken van transacties,
 • om onze website of andere diensten die wij u leveren aan te passen/aan te passen volgens uw vereisten,
 • om derden in staat te stellen namens ons diensten of functies uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om een transactie te verwerken of diensten te verlenen,
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Voordat u informatie verstrekt, zullen we u informeren over de reden waarom we om specifieke informatie vragen en het is geheel aan u of u deze wilt verstrekken. We sturen je geen ongevraagde e-mail / communicatie - we haten spam net zo veel als de volgende persoon!

Cookies en trackingtechnologieën

We gebruiken cookies en trackingtechnologieën om persoonlijke informatie te verzamelen. We verzamelen indirect persoonlijke informatie, bijvoorbeeld via de analyses van onze website, mogelijk gemaakt door Google. Een andere manier waarop we indirect persoonlijke informatie verzamelen, is via onze internettoegangslogboeken. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch verzameld en in onze internettoegangslogboeken geplaatst.

Een andere manier is door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die informatie over uw bezoek aan onze website opslaan en ophalen, bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie voor u van belang was. De cookies die we gebruiken identificeren u slechts als een nummer. (Als u zich niet op uw gemak voelt met betrekking tot het gebruik van cookies, houd er dan rekening mee dat u cookies op uw computer kunt uitschakelen door de instellingen in het voorkeuren- of optiemenu in uw browser te wijzigen).

We verzamelen alleen informatie wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen, zullen we u informeren over waarom we om informatie vragen en hoe deze informatie zal worden gebruikt. Het is geheel aan jou of je deze wel of niet wilt geven. Neeyamo verwerkt uw persoonsgegevens niet automatisch, met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen. Bij het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie gebruiken we over het algemeen geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 van de AVG

Als Neeyamo uw Persoonsgegevens wil gebruiken voor een doel dat niet onder deze Privacyverklaring valt, dan zullen wij u voor aanvang van de verwerking een nieuwe kennisgeving doen toekomen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd en de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden worden uiteengezet. Wanneer het nieuwe doel niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de verwerking van persoonsgegevens is uitgevoerd, zullen we uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vragen voor de nieuwe verwerking.

Delen van persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke informatie alleen delen hoe en wanneer dit wettelijk is toegestaan en/of wanneer er een wettelijke basis is om dit te doen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld

 • met onze Neeyamo-entiteiten,
 • externe serviceproviders, waaronder cloudservers en infrastructuurhost, externe leveranciers / onderaannemers / lokale partners over de hele wereld, die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van diensten aan onze klanten,
 • te zijner tijd van een audit of het inwinnen van professioneel advies,
 • wanneer toegestaan of vereist door de wet,
 • proberen te beschermen tegen of te voorkomen dat daadwerkelijke of potentiële fraude of ongeoorloofde transacties,
 • Onderzoek naar fraude die al heeft plaatsgevonden.

De informatie wordt niet gedeeld voor marketingdoeleinden en we verkopen ook geen persoonlijke informatie.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie

Neeyamo heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers en partners over de hele wereld. Als gevolg hiervan kunnen we uw persoonlijke informatie overdragen buiten de Europese Unie en naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben voor een van de bovengenoemde doeleinden van verwerking en delen van persoonlijke informatie. In dergelijke omstandigheden zorgen we ervoor dat dergelijke overdrachten vallen onder een overeenkomst die de door de EU aanbevolen vereisten voor de overdracht van de persoonlijke informatie buiten de Europese regio dekt, zoals door de EU aanbevolen standaardcontractclausules en andere passende maatregelen voor gegevensbescherming.

Bewaren van persoonlijke informatie

Neeyamo onderzoekt zorgvuldig of het nodig is om de verzamelde persoonlijke gegevens te bewaren en niet langer dan de redelijkerwijs noodzakelijke bewaartermijnen om onze diensten te verlenen of totdat we onze verplichting nakomen naar aanleiding van de legitieme redenen voor het verwerken van de persoonlijke informatie en/of volgens wettelijke, regelgevende vereisten zoals AVG.

We volgen een vernietigingsbeleid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en volledig worden verwijderd uit onze services of alleen in geanonimiseerde vorm worden bewaard wanneer dat nodig is.

Gegevens van kinderen

Onze site is niet gericht op kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, willen we niet dat u uw persoonlijke gegevens op onze website verstrekt. We verzamelen, verwerken of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 18 jaar zonder de toestemming van de ouder of voogd. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u deze site gebruiken/toegang krijgen met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Als u denkt dat we informatie hebben verzameld van uw kinderen of kinderen die onder uw hoede zijn, neem dan contact op met privacy@neeyamo.com voor acties.

Individuele rechten onder de AVG en algemeen aanvaarde privacyprincipes

Personen die gegevenssubjecten zijn die tot een regio binnen de Europese Unie behoren, hebben bepaalde rechten onder de AVG en andere personen hebben vergelijkbare rechten volgens algemeen aanvaarde privacyprincipes. Ze worden hieronder beschreven.

Jou rechten

 • Recht op informatie - Recht op informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens
 • Recht op toegang- Recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke informatie die we mogelijk hebben en een kopie ervan te ontvangen. Naast een kopie kunt u de reden opvragen en hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken.
 • Recht op rectificatie - U hebt het recht om te verzoeken dat een deel/het geheel van uw persoonlijke informatie wordt gerectificeerd, gewijzigd en bijgewerkt wanneer deze onvolledig of onjuist is.
 • Recht om te worden vergeten - U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te laten wissen wanneer het doel waarvoor we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en verwerkt niet langer nodig is, u uitdrukkelijk uw toestemming intrekt, vanwege een wettelijke verplichting, als u vindt dat uw Persoonlijke informatie die om onwettige redenen wordt verwerkt, in het geval u bezwaar maakt tegen een van onze directmarketingbenaderingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.
 • Recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te beperken in het verder verwerken van uw persoonlijke informatie wanneer er een geschil is met betrekking tot de juistheid van uw persoonlijke gegevens of wanneer uw persoonlijke informatie onwettig is verwerkt.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, waarbij we uw persoonlijke informatie verwerken, niet voor legitieme redenen/doeleinden, waar we geautomatiseerde besluitvorming kunnen toepassen of wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken voor directmarketing.

Neem contact op om uw rechten uit te oefenen

Voor het uitoefenen van een van uw bovengenoemde rechten, dient u uw klachten in of neemt u contact met ons op via privacy@neeyamo.com met de juiste details ondersteund door geauthenticeerde documenten/informatie. Al uw klachten die via dit e-mailadres worden ingediend, worden onder de aandacht gebracht van onze Chief Information Security Officer & Data Protection Officer. Tijdens het uitoefenen van een van uw rechten, afgezien van het bovengenoemde, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land/werkplaats.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Al deze praktijken kunnen worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zullen worden bijgewerkt in de Privacyverklaring op de website en kunnen ook via de juiste kanalen worden gecommuniceerd. U wordt aangemoedigd om onze Privacyverklaring te lezen wanneer u deze website bezoekt om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens van Neeyamo en functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, een klacht wilt indienen of een van uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op via;

Functionaris voor gegevensbescherming: Shakil Gour

Chief Information Security Officer: Sachin Kawalkar

mail: privacy@neeyamo.com

Neeyamo Enterprise Solutions Private Limited

IT 05, 1st Floor, Qubix Business Park Pvt. Ltd. – SEZ

154/06, RGIP, Phase 1

Hinjewadi, Pune 411 057, Maharashtra, India.

Direct – +91 (20) 6793 4099

Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2022